സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു..!!

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപയും പവന് എൺപത് രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.

ഗ്രാമിന് 2955 രൂപയും പവന് 23640 രൂപയുമാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 2965 രൂപയും പവന് 23720 രൂപയുമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണനിരക്ക്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*