വിപ്രോ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിച്ചു..

പുതിയതായി ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ ശമ്ബളം വിപ്രോ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. വാര്‍ഷിക ശമ്ബളത്തില്‍ 30,000 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് വരുത്തിയത്.നിലവില്‍ 3.2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന വാര്‍ഷിക ശമ്പളം. ഈതുകയിലാണ് 30,000 രൂപ കൂട്ടിയത്.ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ടുമെന്റ് വഴി നിയമിക്കുന്നവരുടെ ശമ്പളത്തിലാണ് വര്‍ധനവരുത്തിയത്.ക്യാമ്പട്ട്മെന്റുവഴി മൂന്ന് തലത്തിലാണ് വിപ്രോ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*