ബഹിരാകാശത്ത് സ്കോച്ച് പരീക്ഷണം

Scotch-Whisky-വാര്‍ത്ത‍ കേട്ട് ഞെട്ടേണ്ട … ജപ്പാനിലെ ഒരു കമ്പനിയാണ്  ബഹിരാകാശത്ത് തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ ഈ  പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മദ്യത്തിനു ബഹിരാകാശത്ത് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ജപ്പാനിലെ മദ്യകമ്പനി പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിസ്കിയിലാണ്   ആദ്യ പരീക്ഷണം. ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിസ്കിയും ഏറ്റവും പുതിയ വിസ്കിയുടെയും സാമ്പിളുകൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് അയക്കും.പഴകും തോറും വീര്യം കൂടുന്നതാണ് വിസ്കി. പൂജ്യം ഗുരുത്വാകർഷണമുള്ള ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു വർഷം പുതിയ വിസ്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ 10 വർഷത്തെ വീര്യം  അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രുചിയിലും നിറത്തിലും വരെ മാറ്റം വരുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നു

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*