സ്വർണ്ണമോഹം മുകളിലേക്ക്‌….

goldഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിലക്കുള്ള സ്വർണം ഇറക്കുമതി 78 ശതമാനം ഉയർന്ന് 313 ടണ്ണിലെത്തിച്ചേർന്നു.ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണ്ണ മോഹം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖയിൽ പ്രതിസന്ധി ഉയർത്തുകയാണ്. സ്വർണ്ണം ഇറക്കുമതി കൂടുമ്പോൾ വൻതോതിൽ വ്യാപാര കമ്മി ഉയരുകയാണ്.

Related Contents

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*