ബോലെറോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്…

          ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും അധികം വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന S U V എന്ന നേട്ടം മഹീന്ദ്ര ബോലെറോ തുടര്‍ച്ചയായ ഒന്‍പതാം വര്‍ഷവും നിലനിര്‍ത്തി. 2007 മുതല്‍ SUV വിഭാഗത്തില്‍ മേധാവിത്തം പുലര്‍ത്തുന്ന മഹീന്ദ്ര ബോലെറോ തുടര്‍ച്ചയായ 4 ആം വര്‍ഷവും ഒരു ല്കക്ഷം വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടു എന്നാ സുവര്‍ണ്ണ നേട്ടവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

bolero

 

 

 

 

 

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും അധികം വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന S U V എന്ന നേട്ടം മഹീന്ദ്ര ബോലെറോ തുടര്‍ച്ചയായ ഒന്‍പതാം വര്‍ഷവും നിലനിര്‍ത്തി. 2007 മുതല്‍ SUV വിഭാഗത്തില്‍ മേധാവിത്തം പുലര്‍ത്തുന്ന മഹീന്ദ്ര ബോലെറോ തുടര്‍ച്ചയായ 4 ആം വര്‍ഷവും ഒരു ല്കക്ഷം വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടു എന്നാ സുവര്‍ണ്ണ നേട്ടവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Related Contents

Comments

comments

          ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും അധികം വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന S U V എന്ന നേട്ടം മഹീന്ദ്ര ബോലെറോ തുടര്‍ച്ചയായ ഒന്‍പതാം വര്‍ഷവും നിലനിര്‍ത്തി. 2007 മുതല്‍ SUV വിഭാഗത്തില്‍ മേധാവിത്തം പുലര്‍ത്തുന്ന മഹീന്ദ്ര ബോലെറോ തുടര്‍ച്ചയായ 4 ആം വര്‍ഷവും ഒരു ല്കക്ഷം വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടു എന്നാ സുവര്‍ണ്ണ നേട്ടവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*